خلاصه ای از اطلاعات و مشخصات برخی از مهمترین الگوریتم های تکاملی

ردیف

نام

عملگر یا رفتار گروهی

محل انتشار

الهام گرفته شده از

۱

Ant Colony Optimization
(ACO)

بهینه سازی کلونی مورچگان

حرکت احتمالی به سمت منابع غذایی غنی تر با استفاده از ردگیری فرمون

IEEE transactions on systems, Man, and Cybernetics

 

رفتار گروهی مورچه ها در کشف غذا

۲

Artificial Bee Colony
(ABC)

کلونی زنبور مصنوعی

تسهیم اطلاعات با زنبور همسایه به صورت قطعی و یا احتمالی و جستجوی مناطق جدید

Journal of Global Optimization
Springer

رفتار گروهی زنبور عسل در کشف غذا

۳

Artificial Fish-Swarm
(AFS)

گروه ماهی مصنوعی

جستجوی تصادفی، حرکت به سمت مرکز همسایگی و حرکت به سمت شایسته ترین عضو همسایه

Systems Engineering Theory and

Practice

 

رفتار گروهی ماهی ها

۴

Artificial Immune Systems
(AIS)

سیستم ایمنی مصنوعی

جستجوی تصادفی اطراف شماری از بهترین جواب ها

Artificial Immune Systems and
Their Applications

 

سیستم ایمنی بدن انسان

۵

Bacterial Foraging
Optimization ‪(BFO)‬

بهینه سازی کاوش غذای باکتری

حرکت انفرادی، باز تولید و تجزیه

IEEE Control Systems Magazine

 

کاوش باکتری ها برای کشف منابع غذایی

۶

Bat Algorithm (BA(

الگوریتم خفاش

حرکت به سمت بهترین موقعیت و جایگزینی با بهترین موقعیت همراه با نویز گووسی

Nature Inspired Cooperative
Strategies for Optimization

 

سیستم صوت خفاش در تشخیص محل شکار، موانع و لانه، در تاریکی

۷

Big Bang–Big Crunch
(BB–BC)

انفجار بزرگ – انقباض بزرگ

جستجوی اطراف مرکز وزن دار جمعیت با تولید جواب تصادفی به صورت گوسی

Advances in Engineering Software

 

نظریات پیدایش هستی و نابودی آن

۸

Biogeography-Based
Optimization ‪(BBO)‬

بهینه سازی مبتنی بر زیست گیتاشناسی

تسهیم (تحویل و دریافت) اطلاعات بر اساس میزان شایستگی و تغییرات تصادفی

IEEE transactions on evolutionary

computation

 

توزیع جغرافیایی گونه های جاندار

۹

charged system search
(CSS)

جستجوی سیستم شارژ شده

تغییر سرعت و موقعیت با توجه به شایستگی و فاصله با دیگر ذرات و بخصوص شایسته ترین ذره

Acta Mechanica-Springer

 

قانون جاذبه نیوتنی و جاذبه الکترواستاتیکی

۱۰

Chemical Reaction
Optimization ‪(CRO)‬

بهینه سازی واکنش شیمیایی

تجزیه، ترکیب و دو نوع برخورد

IEEE transactions on evolutionary

computation

 

تبادلات انرژی در واکنش شیمیایی

۱۱

Cross Entropy ‪(CE)‬

آنتروپی متقاطع

تولید متوالی جواب های تصادفی با توجه به مشخصه های آماری برترین جواب ها

Methodology and Computing in
Applied Probability

 

مفهوم ریاضی آنتروپی متقابل و تخمین احتمال پدیده های نادر

۱۲

Cuckoo Search ‪(CS)‬

جستجوی فاخته

پرواز به سمت بهترین لانه میزبان و حذف بعضی لانه ها

Proceedings of World Congress on
Nature and Biologically Inspired
Computing

 

رفتار فاخته در تخم گذاری در لانه دیگر پرندگان

۱۳

Current search ‪(CS)‬

جستجوی جریان

ایجاد جوابهای تصادفی در نزدیکی جواب های برتر

WSEAS international conference on
Artificial Intelligence, Knowledge
Engineering and Data Bases

 

رفتار جریان در مدار الکتریکی

۱۴

Differential Evolution
(DE)

تکامل تفاضلی

جهش و ترکیب

Journal of Global Optimization

 

تکامل طبیعی

۱۵

Electro magnetism-Like
Mechanism ‪(EM)‬

الگوریتم سازوکار شبه الکترومغناطیس

حرکت با توجه به مقدار نیرو و انجام جستجوی محلی

Journal of Global Optimization

 

جاذبه الکترواستاتیکی

۱۶

Evolution Strategies ‪(ES)‬

سازوکارهای تکامل

جهش و ترکیب

Optimierung technisher Systeme
nach Prinzipien der biologischen
Evolution

تکامل طبیعی

۱۷

Evolutionary
Programming ‪(EP)‬

برنامه ریزی تکاملی

جهش

Artificial Intelligence Through Simulated Evolution

 

تکامل طبیعی

۱۸

Firefly Algorithm ‪(FA)‬

الگوریتم حشره شب تاب

حرکت به سمت کرم با تابش نور قوی تر متناسب با عکس فاصله

Stochastic algorithms: foundations
and applications

 

تابش نور حشرات شب تاب برای جفت یابی و جذب شکار

۱۹

galaxy-based search
algorithm ‪(GbSA)‬

الگوریتم جستجو بر پایه کهکشان

جستجوی کلی و محلی

Int.‎ J.‎ Computational Science and

Engineering

 

کهکشانهای مارپیچی

۲۰

Genetic Algorithm ‪(GA)‬

الگوریتم ژنتیک

ترکیب و جهش

Adaptation in Natural and Artificial Systems

 

تکامل طبیعی

۲۱

glowworm swarm
optimization ‪(GSO)‬

بهینه سازی گروه کرم شب تاب

حرکت به سمت همسایه بهتر و به روز کردن شعاع حرکت و مقدار رنگدانه

swarm intelligence

 

رفتار کرم شب تاب

۲۲

Gravitational Search
Algorithm ‪(GSA)‬

الگوریتم جستجوی گرانشی

حرکت به سمت جرم های سنگین تر (شایسته تر) متناسب با عکس فاصله

Information Sciences

 

قانون جهانی گرانش

۲۳

Group Search Optimizer
(GSO)

جستجوی گروه

حرکت بهترین عضو گروه در جهت های مختلف و حرکت سایر اعضا به سمت بهترین عضو یا حرکت تصادفی

IEEE Congress on evolutionary
computation

 

رفتار گروهی حیوانات در کشف منابع غذایی

۲۴

Harmony Search ‪(HS)‬

جستجوی هارمونی

استفاده از حافظه، تغییرات کوچک حول جواب فعلی و جستجوی تصادفی

Computer Methods in Applied
Mechanics and Engineering

 

روش موسیقیدان در ساخت و تکمیل یک هارمونی

۲۵

Honey-bee mating
optimization ‪(HBMO)‬

بهینه سازی جفتگیری زنبور عسل

ترکیب با بهترین جواب و جستجوی محلی (جهش)

IEEE Congress on Evolutionary

Computation

 

جفتگیری زنبور عسل

۲۶

Hunting Search ‪(HuS)‬

الگوریتم جستجوی شکار

حرکت به سمت بهترین جواب، جستجوی تصادفی و بازآرایی جواب

Conference on Soft Computing

ICSCCW

 

شکار گروهی در حیوانات

۲۷

Imperialist Competitive
Algorithm ‪(ICA)‬

الگوریتم رقابت استعماری

حرکت به سمت گروهی از بهترین جوابها

IEEE Congress on Evolutionary
Computation

 

رفتار کشورهای قدرتمند در توسعه نفوذ و قدرت

۲۸

intelligent water drops
(IWD)

الگوریتم قطرات آب هوشمند

شانس بالاتر برای طی مسیرهای با خاک بیشتر

IEEE Congress on Evolutionary
Computation

 

رفتار جریان آب در طی مسیر

۲۹

Key cutting algorithm
(KCA)

الگوریتم برش کلید

انتخاب نیمه شایسته تر و احتمال تغییر بیشتر برای ژن های (دندانه های) متفاوت با بقیه

IEEE International Conference on
Grey Systems and Intelligent
Services

 

مهارت کلیدساز در کشف کلید مناسب

۳۰

Monkey Search ‪(MS)‬

الگوریتم جستجوی میمون

ترکیب موقعیت فعلی و بهترین تجربه ، حرکت به سمت بهترین تجربه و حرکت تصادفی

Data Mining, Systems Analysis, and
Optimization in Biomedicine

 

رفتار میمون ها برای کشف محل با بیشترین غذا

۳۱

Paddy Field Algorithm
(PFA)

الگوریتم زمین شالیکاری

ایجاد جواب های جدید با استفاده از جوابهای برتر

IEEE Conference on Industrial and
Information Systems

 

شالیکاری

۳۲

Particle swarm optimization


(PSO)

بهینه سازی دسته ذرات

حرکت به سمت بهترین تجربه شخصی و بهترین تجربه کسب شده توسط کل دسته تا کنون

International Conference on Neural

Networks

 

پرواز گروهی پرندگان

۳۳

quantum-inspired
evolutionary algorithm
(QEA)

الگوریتم تکاملی ملهم از کوانتوم

اصلاح اعضا با توجه به حالتهای کوانتومی بهترین جواب (یاگروهی از بهترین جوابها)

IEEE transactions on evolutionary

computation

 

محاسبات کوانتومی

۳۴

River Formation
Dynamics ‪(RFD)‬

الگوریتم دینامیک تشکیل رودخانه

حرکت در جهت منفی گرادیان تابع هدف، فرسایش و رسوب (کاهش و یا افزایش ارتفاع)

Lecture Notes in Computer Science
Springer

 

چگونگی تشکیل رودخانه ها و فرآیند تشکیل بستر آنها

۳۵

Seeker Optimization
Algorithm ‪(SOA)‬

الگوریتم بهینه سازی جستجوگر

حرکت با توجه به ۴ نوع تجربه

Computational Intelligence and
Security

 

تلاش گروهی انسانها برای کشف جواب بهینه

۳۶

Shuffled frog-leaping

algorithm ‪(SFLA)‬

الگوریتم جهش ترکیبی قورباغه

حرکت به سمت جواب بهتر گروه یا بهترین جواب کل گروه ها

Journal of Water Resources

Planning and Management

 

رفتار قورباغه در پیدا کردن منبع غذا

۳۷

simulated annealing ‪(SA)‬

تبرید شبیه سازی شده

جستجوی تصادفی در همسایگی جواب فعلی

Science

 

سرد شدن تدریجی مواد

۳۸

Tabu Search ‪(TS)‬

الگوریتم جستجوی ممنوع

جستجو در همسایگی جواب فعلی با درنظرگرفتن نواحی ممنوع

Computers and Operations Research

 

مولفه های مورد نیاز در هوش مصنوعی و الگوی رفتاری انسان برای کشف جواب بهینه

۳۹

Variable Neighborhood
Search ‪(VNS)‬

جستجوی همسایگی متغیر

جستجوی محلی و تغییر دینامیک همسایه ها

Computers & Operations Research

 

اصول ساده جستجوی محلی

۴۰

Water cycle algorithm
(WCA)

الگوریتم چرخه آب

حرکت به سمت بهترین ها

Computers and Structures

 

چرخه آب در طبیعت