مقایسه الگوریتم های ژنتیک و جستجوی محلی از نظر مفاهیم استخراج و اکتشاف

نام الگوریتم

اکتشاف

استخراج

سرعت همگرائی

الگوریتم ژنتیک

زیاد

کم

پایین

جستجوی محلی

کم

زیاد

بالا

الگوریتم تکامل تفاضلی

زیاد

کم

پالا

الگوریتم BBO

کم

زیاد

پایین

الگوریتم ممتیک

زیاد

زیاد

متوسط